Vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam

Thứ Năm, 29/09/2022

ĐẦU TƯ CÔNG LÀ GÌ? NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG

Để hiểu rõ về vai trò của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam. Điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đó là khái niệm của đầu tư công là gì và nguyên tắc quản lý của đầu tư công. Từ đó chúng ta sẽ có những góc nhìn chính xác về vai trò của đầu tư công  đối với nền kinh tế.

1.Đầu tư công là gì

Khái niệm đầu tư công được quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019.

Theo khoản 15 Điều 4 luật đầu tư công năm 2019 thì đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.” 

Như vậy, đầu tư công là một hoạt động đầu tư của Nhà nước, sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước để thực hiện thiết kế, xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

2.Nguyên tắc quản lý của đầu tư công

+Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

+Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

+Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

+Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí.

+Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ CÔNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

1.Thúc đẩy nền kinh tế, chính trị - xã hội phát triển 

Thúc đẩy đầu tư công chính là động lực vô cùng to lớn để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tại Việt Nam. Giúp cho nền kinh tế có được sự tăng trưởng tốt. Đặc biệt là bảo đảm cuộc sống của người dân và cộng đồng sinh sống tại Việt Nam. 

2.Phát triển cơ cấu hạ tầng

Kết cấu hạ tầng là vốn tồn tại bên ngoài doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp cũng như các hoạt động của các cá nhân. Do vậy, nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong một khu vực có hưởng lợi từ kết cấu hạ tầng đó mà không mất thêm chi phí hoặc ít nhất với chi phí thấp hơn nếu kết cấu hạ tầng đó phải được cung cấp cho người sử dụng thêm đó, nên kết cấu hạ tầng có thể coi như cung cấp những lợi ích ngoại lai cho những người sử dụng đó.

3.Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đầu tư được coi là động lực chính thức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về bản chất của mối quan hệ này đã được nghiên cứu trong nhiều nghiên cứu mang tính lý thuyết và thực nghiệm. Nhiều nghiên cứu ngoài nước phân biệt giữa đầu tư tư nhân và đầu tư công. Theo đó đầu tư công thường được cho là đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Việc phân biệt như vậy rất có ý nghĩa vì đầu tư cho kết cấu hạ tầng có những điểm khác biệt với nguồn vốn được sử dụng trong các doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong thực tế sự tăng trưởng nhanh chóng của đầu tư công vẫn tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy mà các loại hình đầu tư khác ít được thu hút. Vì vậy mà đầu tư công có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Nó góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân.

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?