Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh

Thứ Hai, 21/03/2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Khánh

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?