Số hiệu 25/2019/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Ban hành 31/12/2019
Danh mục Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm