Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm

Thứ Năm, 07/07/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm  Tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?